מדיניות פרטיות- רותם שני

 

חברת רותם שני (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהחברה מפעילה ומנהלת, הפועל תחת הכתובת ( www.rotemshani.comאו כל אתר שהוקם ו/או יוקם ע"י החברה, לבדה או בשיתוף עם אחרים בהתאם לשיקול דעתה של החברה) (להלן: "האתר"), ורואה חשיבות בפרסום מדיניותה ביחס לפרטיות משתמשי האתר.

 

מדיניות זו מתארת את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר ו/או במידע אשר נאסף על ידה אודות משתמשי האתר בעת השימוש באתר.

 

הנך מתבקש לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון מאחר ושימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מעידים על הסכמתך המפורשת לאמור במסמך זה.

 

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של החברה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו.

 

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא פונה לנשים ולגברים כאחד.

 

 1. כללי

  • בעת השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו, אוספת החברה מידע אודות משתמשי האתר. חלק מהמידע הנאסף מזהה אותך באופן אישי, וכולל את שמך, כתובתך, טלפון, דוא"ל וכיו"ב. מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לשירותים באתר (להלן: "מידע אישי"). חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, ועשוי לכלול בין היתר, מידע סטטיסטי ומצטבר ביחס לשימוש המשתמש באתר כגון פרסומות שקראת באתר, סרטונים, פרויקטים והעמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.
 2. מאגר המידע של החברה

   

  • במסירת מידע אישי בעת השימוש באתר ובשירותיו, הנך נותן את הסכמתך לכך שהמידע ייכלל במאגר במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולשימוש החברה במידע זה בהתאם לתנאי השימוש, למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.
  • הנך זכאי לפנות לחברה בבקשה לקבל את המידע האישי אשר נאסף אודותיך ונמצא במאגרי המידע של החברה.
 3. שימוש במידע שנאסף

   

  • החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים באתר שאתה משתמש בהם ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם. לדוגמא, פרויקטים שהתעניינת בהם, נכסים ושירותים שביקשת לרכוש או למכור, מידע או פרסומת שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ופרטים לגבי המחשב ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה.
  • החברה עושה שימוש במידע שתמסור ובמידע שנאסף אודותייך בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, לצורך המטרות הבאות:
   • שיפור השירותים והתכנים השונים המוצעים באתר וכן הצגת מידע ו/או תכנים חדשים אשר מתאימים לדרישות המשתמשים ו/או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
   • הצגת תכנים מתאימים לדרישות המשתמש ולתחומי העניין שלו לצורך שיפור חוויות המשתמש.
   • איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
   • מענה לפניות שנשלחו אל החברה בעמוד "צור קשר" או בכל מקום בו השאיר המשתמש את פרטיו לצורך פנייה למי מגורמי החברה.
   • שליחת דוא"ל או הודעת SMS או הודעה בכל מדיה אחרת כדי לעדכן את המשתמש על שינויים או שיפורים שבוצעו באתר וכן יידוע בדבר מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע על החברה ובין אם מדובר במידע שהחברה תקבל מצדדים שלישיים ובין היתר מידע אודות אירועים, פעילויות, מבצעים, הטבות וכיו"ב. יובהר כי בכל עת, עומדת בפני המשתמש האפשרות לבקש לחדול מלקבל את המידע האמור בדרך של פנייה בכתב או פנייה טלפונית אל החברה.
   • תפעולו התקין ו/או שינויו ו/או פיתוחו של האתר והשירותים המוצעים בו.
   • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר.
 1. קבצי Cookies

   

  • באתר נעשה שימוש ב- 'עוגיות' (Cookies). קבצי Cookies הינם קבצים טקסט קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים.
  • החברה משתמשת במידע הנאסף באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים המוצעים באתר.
  • אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, נטרול העוגיות, עלול לגרום לכך שחלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.
 2. דיוור ישיר

   

  • במידה ונתת את הסכמתך לקבלת דיוור מהחברה, בין אם בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר, תהיה החברה רשאית לשלוח אליך מעת לעת באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או הודעה בכל מדיה אחרת, מידע שיווקי ופרסומי, לרבות עדכונים לגבי מבצעים, הטבות, הנחות, הודעות, הצעות שונות וכל מידע אשר יכול לעניין אותך בהתבסס על המידע המצוי במאגרי המידע של החברה (להלן: "דיוור ישיר").
  • מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה וככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
  • על פי חוק הגנת הפרטיות, הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לחברה, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, החברה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה (אך לא ישמש לדיוור ישיר). החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים ובלבד שפרטיך לא ימסרו ו/או יעברו לצדדים שלישיים ללא הסכמתך לכך. כמו כן, החברה עשויה להיעזר בנותני שירות מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבות החברה לסודיות.
  • אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, הנך רשאי לפנות בכל עת לחברה, באמצעות פניה בכתב, ולבטל הסמכתך לקבלת דיוור וכן להסיר עצמך מרשימת התפוצה, זאת באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת : info@rotemshani.com.
 3. מסירת מידע לצד שלישי

   

  • החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים אלא במקרים שלהלן:
   • התקבלה הסכמתך להעברת פרטיך לצדדים שלישיים;
   • ככל שהדבר דרוש לצורך תחזוקה תקינה של האתר;
   • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
   • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי או לחברה;
   • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים;
   • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. רשתות חברתיות

   

  • הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, יוטיוב, לינקדין וכו'), וכולל קישורים לעמודי החברה ברשתות החברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי החברה ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.
 2. אבטחת מידע

   

  • החברה מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב חדירה למערכות החברה ולמחשביה, לרבות פגיעה בפרטיותך. כמו כן, ידוע לך כי במקרה של חדירה למערכות החברה ולמאגרי המידע שלה, יכול שהמידע אשר ברשות החברה ייאבד, ייחשף או ייעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא והנך מסכים ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהיא נגד החברה ו/או מי מטעמה בקרות נסיבות אלה.
 3. חוק הגנת הפרטיות

   

  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
  • פניה כאמור יש להפנות אל החברה בדוא"ל _ info@rotemshani.com או באמצעות דואר רגיל לכתובת החברה:  קיבוץ גליל ים 4690500.
  • אם המידע שבמאגר אתר החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר של החברה, אזי על-פי חוק הפרטיות, הינך רשאי לדרוש בכתב באמצעות פנייה לכתובת הנ"ל שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, המידע עליך יימחק מהמאגר המשמש לפניות אישיות כאמור.
 4. שינויים במדיניות הפרטיות

   

  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות זו מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו ממליצים לקרוא מסמך זה מפעם לפעם מאחר ועשויים לחול בו שינויים. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
 5. דיווח על פגיעה בפרטיותך

   

  • אם אתה חושב כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה להנהלת החברה באמצעות דוא"ל info@rotemshani.com או באמצעות הטלפון למספר _09-9579577  נציגי הנהלת האתר עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.
 6. פניה אלינו

   

  • החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. לשאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו בדוא"ל לכתובת הבאה: info@rotemshani.com

 

מדיניות הפרטיות מעודכנת נכון ליום  06.2020 .